วัตถุประสงค์

    ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

   ๒. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษาป่าเขาใหญ่ และช่วยให้กำลังใจ สนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ

   ๓. เพื่อหาทุนประกันชีวิตให้กับลูกจ้างที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ

   ๔. เพื่อหาทุนสนับสนุนในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในโครงการฯ

   ๕. เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิรักเมืองไทย